Planning activiteiten

Top  Vorige  Volgende

Bij elke planning horen activiteiten.

 

PAC Planning activiteiten

 

Hier kunt u zien:

In welke traject een activiteit zich bevindt door de trajectcode (TC).
In welke fase een activiteit zich bevindt door de fasecode (FC). Ook kunt u dit zien door de kleur van de velden.
Om wat voor soort activiteit het gaat. Een activiteit kan een bewerking, een mijlpaal of een fiatstap zijn. Op basis hiervan wordt een icoontje weergegeven.  Het in bewerking nemen / realiseren van een activiteit als bewerking of mijlpaal heeft geen gevolgen voor andere onderdelen van PAC. De realiseren van een activiteit als fiatstap heeft als effect dat de calculatie tot de in de stamgegevens aangegeven stap wordt gefiatteerd.

 

ExclamationSmall Als u vanuit de planning opgegeven heeft dat u wilt fiatteren naar een volgende stap, maar u heeft de rechten hier niet toe, dan zult u een foutmelding krijgen. In uw planning zal de fiatstap echter wel op gerealiseerd blijven staan, zodat u wel door kunt met uw planning. U kunt dit soort situaties voorkomen door vooraf goed na te denken over de indeling van uw systeem. Zorg ervoor dat de fiatstappen in de calculatie en de planning goed op elkaar aansluiten en dat de persoon die de planning beheert ook degene is die rechten heeft tot het nemen van de fiatstappen.

 

De naam van de activiteit.
Door wie of door welke relatiecategorie de activiteit wordt uitgevoerd. In de stamgegevens van de activiteit kunt u opgeven welke relatiecategorie de activiteit kan uitvoeren. Als dit is opgegeven ziet u de naam van de categorie in uw planning staan. Als u nu klikt op deze naam verschijnt er een zoekicoontje. Klikt u hierop dan ziet u de lijst met relaties die in deze categorie zijn opgedeeld. U kunt nu een relatie selecteren. In het planningscenario kunt u eventueel al opgeven om welke relatie het moet gaan. U ziet dan gelijk de relatie weergegeven in de kolom uitvoeren door.

 

ExclamationSmall Als er verbanden zijn tussen de door u geselecteerde relaties en andere relaties krijgt u een keuzelijst te zien.

 

PAC Project auteur met verband

 

In deze keuzelijst kunt u kiezen of u de relatie zelf wil koppelen, of het verband dat de relatie heeft wilt koppelen. Bijvoorbeeld, stel dat er enkel contact is met een auteur via een agent. Dan zult u het verband van de auteur met zijn agent willen koppelen aan het project. Op deze wijze worden niet de privé gegevens van de auteur overgenomen, maar de gegevens die zijn opgegeven op het relatieverband.

 

In de kolom notities kunt u notities toevoegen aan een activiteit.
Vervolgens kunt u de start en einddatums en de doorlooptijd in dagen opgeven, zowel voor de prognose als de realisatie. U kunt zelf een datum intikken, maar u kunt deze ook selecteren in een kalender door het zoekicoon aan te klikken of op het betreffende veld te dubbelklikken.
Ten slotte kunt u de status van een activiteit snel inzien door de kolom status (St.) en de kolommen P, I en G (Prognose, In behandeling en Gerealiseerd).

 

Op het moment dat u een activiteit selecteert door hierop te klikken wordt er over deze activiteit nog meer informatie verschaft. Als u een activiteit selecteert waaraan een leveranciersopdracht is gekoppeld in de stamgegevens, dan worden de knoppen opdracht geven en opdracht tonen actief. U kunt nu met een druk op de knop een opdracht genereren of inzien. U ziet ook wie de coördinator is van deze activiteit, in welke fase de activiteit valt en wie de faseleiding is.

 

PAC Planning verantwoordelijken

 

Hier staat bijvoorbeeld dat de redacteur de coordinator is. Dit betekent dat de persoon die is opgegeven bij de relatierol redacteur de verantwoordelijke is voor deze activiteit.

 

De coördinator kan worden opgegeven in de stamgegevens van de activiteiten. De faseleiding kan worden opgegeven in de stamgegevens van de fase. De gegevens over de verantwoordelijken voor een bepaalde activiteit kunnen worden gebruikt bij het genereren van rapportages. Een verantwoordelijke kan nu vanuit PAC rapportages genereren over nog niet gestarte en nog niet gerealiseerde activiteiten waarvoor hij verantwoordelijk is.

 

ExclamationSmall Gevolgen voor de calculatie: Veel leveranciers hanteren andere tarieven voor dezelfde activiteit of hetzelfde materiaal. In het calculatiemodel bestaat de mogelijkheid om met staffels of waarden van individuele leveranciers te werken ten behoeve van de berekening van een calculatiecomponent. Daarom is het van belang dat bij activiteiten die van invloed zijn op de calculatie en waarbij de relatie wordt gewijzigd ook de calculatie opnieuw wordt doorgerekend. Dit gebeurt niet automatisch in verband met de diverse autorisatieniveaus.