Druk aanbiedingstelling

Top  Vorige  Volgende

Een belangrijke manier om de oplage goed te kunnen bepalen is door middel van het tellen van de reeds behaalde aanbiedingsorders. Met PAC kunnen de klantbestellingen worden ingevoerd, maar ook de in nota's worden geïmporteerd van het Centraal Boekhuis. Deze backorders, nog niet uitgeleverde orders, kunnen worden geteld en per klantgroep worden vermeld, zie onderstaande venster:

 

PAC Druk tabblad Aanbiedingstelling

 

Bovenin staat een recapitulatie van de details die eronder zijn vermeld. Dit zijn de totalen en de procentuele verschillen ten opzichte van de targets. Op deze manier is snel te zien wat de stand is.

 

Op detailniveau kunt u per klantgroep de targets voor de vertegenwoordigers invullen. Na de verwerking van de orders of de import van de in nota's worden de tellingen opnieuw uitgevoerd.

 

De realisatie is in feite de telling van de werkelijke omzet. Deze kolom is op dit moment niet geimplementeerd. Gerealiseerde omzet kunt u raadplegen in de module PAC Omzet.

 

De kolom In Nota CB weerspiegelt de tellingen van de in notastanden van deze titel bij het Centraal Boekhuis.

De kolom Uitgeverij geeft de tellingen weer van reeds ingevoerde, maar nog niet verwerkte orders naar het Centraal Boekhuis.

Met de kolom Opschat. kunt u een nog te verwachten aantal aankomende orders invoeren, een zogenoemde opschatting. In feite kunt u hiermee de stand optrekken naar het targetniveau, maar u kunt uiteraard ook door voortschrijdend inzicht besluiten om de targets als te hoog te beschouwen en een meer reële (fictieve) stand opbouwen.

De Stand geeft de optelling van de kolommen In Nota CB, Uitgeverij en Opschat. aan.

De vorige stand, de stand bij de voorlaatste import (Vorig st.), kunt u gebruiken om te zien wat de verschillen zijn ten opzichte van de huidige tellingstand.

U kunt in de kolom Afspraken met korte codes aangeven wat voor afspraken met de klanten(groepen) zijn gemaakt, zoals een centrale regeling e.d.

De kolom Afnemers geeft het aantal afnemers weer dat reeds een order heeft geplaatst waarvan de telling dus voorkomt in de kolommen In nota CB of Uitgeverij. Zo kunt u bepalen of de orders van alle afnemers van de groep reeds binnen zijn en of u dus nog orders te verwachten heeft.

 

Soms komt het voor dat u een vaste verkoopprijs met uw afnemers heeft afgesproken. In dat geval kunt u de Afgesproken verkoopprijs invullen. Het management dient dan zorgvuldig om te gaan met het vooraf wijzigen van de verkoopprijs alleen om het resultaat te verbeteren. Dit kan dan uiteraard niet zonder meer gebeuren.

 

In het veld Laatste import ziet u de datum en tijd van waarop de laatste import en dus de laatste telling heeft plaatsgevonden.

 

Tot slot kunt u algemene notities die betrekking hebben op de aanbiedingstelling invoeren in het memoveld Aanbiedingsnotities.

 

Info Bij elke klant dient een klantgroep te zijn ingevuld om de In Nota's toe te kunnen wijzen aan de klantgroep. Als een klant geen klantgroep heeft voor aanwezige in nota's dan wordt dit op een lijst weergegeven tijdens het bijwerken van de aanbiedingstelling.